Kötelező biztosítás terméktájékoztató

Mit kell tudni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról?


Milyen típusú biztosításról van szó?
A KGFB egy felelősség típusú biztosítás, amely a károsultvédelem szem előtt tartásával a jármű üzemeltetése során a biztosított felelősségi körbe tartozó károkozás esetén megtéríti a biztosított helyett az okozott kárt a károsult felé. Ezt a típusú biztosítást minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartójának kötelező megkötnie és hatályban tartania.
 A biztosítás a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja: a károsult követelése attól függetlenül megtérül, hogy a balesetet okozó gépjármű üzembentartója képes-e vagy hajlandó-e a kártérítést megfizetni; ugyanakkor a biztosítás védi a károkozót is, hiszen a biztosítási díj ellenében a biztosító átvállalja tőle az okozott kár teljes vagy részleges megtérítését. A KGFB-re vonatkozó szabályokat a 2009. évi LXII. törvény rögzíti (Gfbt.).

A biztosítás területi hatálya
 • A biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre.
 •  A Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekről a MABISZ oldalán tájékozódhat (http://mabisz.hu/hu/gepjarmu-karrendezesi-iroda/ nemzeti-iroda).
 • A Zöldkártya Rendszernek nem az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai: Albánia, Andorra, Belorusz, Bosznia-Hercegovina, Irán, Izrael, Macedónia (hivatalos rövidítéssel F.Y.R.O.M.), Marokkó, Moldávia, Montenegró, Oroszország, Svájc, Szerbia (kivéve Koszovó területe, amely ENSZ felügyelet alatt áll), Tunézia, Törökország, Ukrajna.


A biztosítás időbeli hatálya
A rögzített kötelezettség, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzembentartót a gépjármű hatósági jelzéssel való ellátásának időpontjától a gépjármű forgalomból való kivonásáig terheli. Ideiglenes forgalomban tartás engedélyezése, illetőleg ideiglenes forgalmi engedély kiadása esetén a felelősségbiztosítási szerződésnek (előzetes fedezetigazolásnak) legalább arra az időszakra kell kiterjednie, amelyre az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetőleg ideiglenes forgalmi engedély érvényes.


Mire terjed ki a biztosítás?
 • A biztosítás a jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra nyújt fedezetet
 •  A fedezet mértéke dologi károk esetén 1 220 000 EUR, személyi sérüléses károk esetén 6 070 000 Eurónak megfelelő forint összeghatárig terjed.
 • Az adott alkalmazási időszakra (naptári évre) vonatkozó forintban meghatározott összeget az alkalmazási időszakot megelőző naptári év első tíz hónapjára és az euró forintra való átszámítására vonatkozó – Magyar Nemzeti Bank által közzétett – hivatalos napi árfolyamok átlagának alkalmazásával, a következő milliós forintértékre felkerekítve kell kiszámítani.


Feltételek szerződés kötéshez
Az üzemben tartó a díjtarifák és a biztosítási feltételek szerint ajánlatot tesz, amit a biztosító 15 napon belül elutasíthat, ha az előző biztosítási időszakban a biztosító mondta fel a szerződést vagy a szerződés az előző biztosítási időszak alatt díjnemfizetéssel szűnt meg. Ajánlattétel előtt tisztázni kell, hogy a szerződő tulajdonszerzés miatt vagy ugyanazon gépjárműhöz kapcsolódó korábbi szerződés felmondása miatt szándékozik-e biztosítást kötni.

Minden új KGFB szerződés megkötésénél nyilatkoznia kell az üzembentartónak, hogy a rendszerbe új belépő-e, illetve rendelkezik/rendelkezett-e azonos gépjármű-kategóriába tartozó (személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató) KGFB szerződéssel.

A biztosítás megkötése a biztosító számára kötelező a saját díjszabásának megfelelő ajánlat tekintetében. Kivétel ez alól, ha a biztosító az aktuális biztosítási időszakot megelőzően az üzembentartó biztosítási szerződését évfordulóra felmondta, vagy a biztosított szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg.

Ha a biztosítási szerződés a biztosítási időszak tartama alatt díjnemfizetés miatt szűnt meg, az üzembentartó az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződést annál a biztosítónál köteles megkötni, ahol a biztosítási szerződése díjnemfizetéssel megszűnt. Az üzembentartó új ajánlatát kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, ahol a szerződés az adott biztosítási évben díjnemfizetéssel szűnt meg. A szerződés hatálya alatt további KGFB szerződés ugyanarra a biztosítási időszakra érvényesen nem köthető. A biztosító a károsult követelését akkor is köteles kielégíteni, ha a káreset a biztosítási szerződés díjnemfizetés miatt történő megszűnését követő 60 napon belül következik be.

Ha a biztosítónak a KGFB művelésére vonatkozó tevékenységi engedélye visszavonásra került és a Felügyelet a visszavonásról szóló döntést vagy a Bit. 289. § (6a) bekezdésében meghatározott felügyeleti tájékoztatót a honlapján közzétette, a szerződő fél a tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés megszüntetése nélkül más biztosítónál – a tevékenységi engedély visszavonására hivatkozással – új szerződést köthet. A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés – amennyiben korábban nem szűnt meg – az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik.

Mire nem terjed ki és milyen korlátozások vannak a KGFB biztosítási fedezetben?
A biztosítás alapján nem térülnek pl.:

 •  a biztosított – károkozó – járművében keletkezett károk,
 •  a károkozó személy saját sérülései,
 •  a biztosítottak egymással szembeni igényéből eredő dologi károk, valamint az elmaradt haszonként keletkezett igények.
 •  a gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során történő károkozás,
 •  az álló járműre történő fel-, illetve az arról való lerakodás következtében bekövetkezett károkozás,
 •  a jármű balesete nélküli környezetszennyezési károkozás.

A kötelező biztosítás (KGFB) szerződés megszűnésének esetei
Érdekmúlás jogcímén, az érdekmúlás jogi tényének hatályával, ha a szerződőnek a vagyontárgy megóvásában fennálló érdeke megszűnt, és ezt bejelenti a biztosítónak. Ilyen ok lehet
 • a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás;
 • gépjármű forgalomból történő végleges kivonása;
 • biztosítási esemény bekövetkezésének lehetetlenülése (pl. garanciális csere, ideértve a gépjárműnek nem biztosítási esemény következtében történő megsemmisülését, helyreállíthatatlanná válását vagy ellopását is.)
 • amikor a gépjármű megsemmisült, helyreállíthatatlanná vált, illetve helyreállítása gazdaságtalanná vált és ez utóbbi miatt kivonják a forgalomból.

Felmondás jogcímén biztosítási évfordulóra, bármelyik szerződő félnek ezen időpontot megelőzően legalább 30 nappal történt írásbeli felmondásával.

Díjnemfizetés miatt szűnik meg, ha a szerződő biztosítási díj esedékességétől számított 60. nap elteltével a hátralékos díjat nem fizeti meg. Figylem, a szerződés megszűnését követően esetleg befizetett díj sem a régi szerződést nem aktiválja, sem pedig új szerződést nem hoz létre!
 
Közös megegyezéssel is megszüntethetik, de ehhez a biztosító és a szerződő egyezsége  és egyetemes akarata szükséges.

A biztosítási szerződés szüneteltetése
A jogszabály alapján lehetőség van a biztosítási szerződés, illetőleg a díjfizetési kötelezettség szüneteltetésére, ha a szerződő a gépjárművet legalább kettő, de legfeljebb hat hónapig a forgalomból ideiglenesen kivonja. A szüneteltetés írásbeli bejelentését akkor lehet elfogadni, ha a gépjármű ideiglenes üzemen kívül helyezését a hatóság a forgalmi engedélybe bejegyezte vagy erről szóló tanúsítványt adott ki, és azt a biztosított (üzembentartó) bejelentéskor a biztosítónak bemutatta. Ha a gépjármű hat hónapnál hosszabb ideig nem üzemel, a biztosítottnak a gépjárművet véglegesen ki kell vonatni.

A GFB biztosítás bonus/malus rendszere
KGFB vonatkozásában a bonus-malus besorolással a biztosító a biztosított kármentes vezetését jutalmazza (bonus), illetve károkozás esetén a kedvezményt megvonja, illetőleg pótdíjat állapít meg (malus). A biztosítási díj megállapítása a bonus-malus besorolás szerint elért fokozat figyelembe vételével történik.

A biztosító az egyedi szerződéseket díjmegállapítás céljából az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartam kártörténeti adatai alapján a 21/2011. (VI.10) NGM rendelet (Rendelet) szerinti táblázatban meghatározott módon a bonus-malus osztály valamelyikéhez hozzárendeli, ezt nevezik besorolásnak.

Bővebb tájékoztatást az alábbi linken a felügylet olalán talál.

GYIK kérdés a bonus/malus rendszerben:

 • Másik gépjármű vásárlása esetén milyen bónusz fokozatban van a most vásárolt gépjármű? Két gépjármű üzemeltetése esetében, ha azok párhuzamosan üzemelnek, a megszerzett bonus egyidejűleg egy másikra nem érvényesíthető. Vagyis a második gépjármű kártörténete elölről fog kezdődni, a besorolása A00 lesz.
 • Előző gépjárműről átvihető a bónusz? A korábban megszerzett bónuszt az azonos gépjármű-kategóriába tartozó gépjármű szerződésen tudja érvényesíteni, az előző jármű, érdekmúlás miatti megszűnéstől számított 2 éven belül. 

 

Segíthetünk?

AXON Biztosítási Alkusz Kft.
1162 Budapest, Csömöri út 238.

(06 1) 363-0886

Irodai nyitva tartás 2020.09.21-től:
Hétfő: 09:00 - 16:00
Kedd:   09:00 - 16:00
Szerda:   09:00 - 16:00
Csütörtök:  09:00 - 16:00
Péntek:   09:00 - 13:00

Telefonszámunk a nyitvatartási időn túl 17:00-ig hívható, pénteken 14:30-ig.

Ügyféltájékoztató

Oldalunk segítségével jelenleg 12 biztosító társaság gépjármű biztosítási módozatát hasonlíthatja össze, melyek a következők:

Az adott biztosító nevére kattintva tudjon meg többet!

Hírlevél feliratkozás

Rólunk

Az AXON Biztosítási Alkusz Kft.-t 2004-ben alapítottuk pénzügyi közvetítői, hitelközvetítői, biztosítás közvetítői, kockázatértékelési tevékenységre. A cég történetében mérföldkő volt 2008 tavasza, mikor tisztán biztosítás alkuszi tevékenységre változtattuk fő tevékenységünket. Alapító tagjaink, több évtizedes vezetői gyakorlattal és a munkatársaink több évtizedes biztosítói múlttal rendelkeznek.

1162, Budapest, Csömöri út 238

(+36-1) 363-0886

info@axon.hu

H-Cs: 9-16 | P: 9-14 | Sz-V: Zárva

A böngészőjében cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk
Kosár tartalma
Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
Tovább a kosárhoz